WishCT - 愿望城市

 找回密码
 用户注册
查看: 1474710|回复: 38209

NUSA BESTARI 新到模特美女 可爱. RM168 大优惠 小鬼.多位红牌美女.热线 0135678956

  [复制链接]
发表于 2012-5-16 16:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 梦中女狼 于 2019-4-19 16:30 编辑
, C- W' e7 f. v# N
" x6 x5 [7 N- f2 N/ E5 C( Y5 C$ M2 |7 ^; t+ M& a$ }% H
  {; j0 g) g8 q7 |; p; ~
WECHAT: ROME666333, A! t' a# ^" y5 b8 P& |1 ~9 j
WECHAT: ROME8686) R+ e7 V# }; _* ^& R
LINE      : ROME66668888
: F, s- R( w% r$ u6 Q
梦中女狼私人网址:www.one8city.com% C" H: y6 T3 G& L/ ~' X: k
9 m9 m- [- Q, O5 m" W8 [; |

2 c- _0 @  w6 L1 D2 C! ~) a) A(19/4/2019 每天更新)( \' l/ x! D7 y  K0 R- x  @* x
营业时间:12pm - 3am
4 }) z6 [1 Y  V' v' m% y; R- a地点:NUSA BESTARI 酒店$ `7 v( E  A0 e: ?9 q. F
      HONDA MOTOR店同一排店
: A" q# f" G7 a( \4 y, u" N
欢迎连咯我们的热线:0135678956/ 0108888424+ b1 V! |. Y  K: \
优惠168/45mins/1shot
! n3 G; H* d9 q! c* J' u2 i$ i收费188/45mins/1shot8 X1 w  f* }' ^  p
收费370/90mins/2shots+ g7 n8 b& O! H% ?) S3 D
包夜610/12.30-10.00/2shots
1 o; o7 U* h$ e/ b) \

" C- ^8 V& i& c, k: [% K(年轻活發.模特身材!)
7 A$ s4 q9 o) ~  ?( p0 }* \) _( @4 Q名字可爱新美眉4月15已经上班3 [8 X$ ?: g- i6 x( \
国籍越南 0 x+ Z- W* h3 A
年龄19: `, `  a8 u  U7 P4 ?1 \
身高166cm
7 }8 V) W1 I4 g" K% K- ?! [3 [& {胸围32C
. E" L% E4 J3 s, I# }" g  i& U* t( N服务漫游,无套口交,女友感,性交,爱爱
4 e; u" R8 E6 J' D0 h9 D开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟
3 T' u+ g7 T* q开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟  + f$ \* S# v9 [: {
包夜   ❤RM610包房间
% V0 B' g4 f3 i9 n, m) r预约热线:013-5678956 / 010-88884242 k3 h! \! Y  g9 C& [* Y/ h) P
; C7 u# L/ d' |$ _% U
可爱  视频; q$ X" D5 _) k
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤, q5 y$ W" G+ A7 ~: e
(年轻好玩.绝对漂亮!)
9 b6 Z! `5 F* g) F/ S% F. |优惠RM168.优惠时间 12.00PM~6.00PM
3 W; U% T& b* w7 }: {, n; p* _( ~名字小鬼新美眉4月9日已经上班
6 M. P" @5 n) b- n, u5 O  T国籍越南
* K& ^4 V8 o# `" U7 a. O9 k2 R3 L, i年龄197 ~( b. H3 I5 ?1 b7 ]
身高165cm
4 X) W! c  p! |6 J6 T胸围32B. V. P2 H1 k! {& a  \5 [+ z
服务漫游,无套口交,女友感,性交,爱爱. R; L  j! v" r1 r/ S# T# H$ ^
优惠价❤RM168包房间 1shot/45分钟 $ S" q8 r2 G+ O% t1 P! E
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟 2 A  ^* U$ M2 _5 |
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟  / p: S& j3 }0 C! p
包夜   ❤RM610包房间5 f" ?3 b+ t4 i) b3 \
预约热线:013-5678956 / 010-8888424
! a7 D" p( ]1 a. M8 O$ g2 ?5 X' {0 S
小鬼 视频 9 }- N! u: \4 q' M6 m# b
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤' c  r8 l8 o8 S- U- w! K
(新到甜美少女.非常热情美眉!)
" X7 k! w. |3 a, ~# N% ]名字初恋新美眉4月2日已经上班
6 E% N) t) ?, I/ T国籍越南
2 G' h9 t, r; s4 u  v年龄193 }. r' i6 D  r( x/ a8 u9 G" W
身高160cm) R5 ~& V1 N5 _0 e
胸围32B$ \% |( n6 ]8 a9 ]6 M  i5 Q% `' b
服务漫游,无套口交,女友感,性交,爱爱
0 e. }" U& P( h2 u. s开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟 * z2 s* W7 Y- T
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟  * A6 H- L; P) ?* N2 [3 i
包夜   ❤RM610包房间
: x4 |9 G6 q5 Y预约热线:013-5678956 / 010-8888424
! E4 W! d6 _; b
3 w9 Y1 ^% N7 Q+ v初恋 视频 1
9 p! [5 O- @* ]6 A$ K5 l" p! ?( v" q初恋 视频 2
2 r9 }8 `$ d9 B) P# `& P❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤% A1 i$ }1 f' |% l0 q$ j9 Z
(新到小娃娃.年轻家私美!)
  N$ Y  m  J( u( U名字MISHELL新美眉4月2日已经上班2 n/ F0 ^; P& ?1 ]* {3 F
国籍越南 . `7 \6 P/ W& t/ G! l* Y
年龄19) H- V. `4 V' K, A1 `- u5 U
身高160cm" N8 C! B3 q# e% a
胸围32B/ V: F  C8 @9 H% K  J
服务漫游,无套口交,女友感,性交,爱爱
# ?+ h7 f+ {! J, g1 {7 M开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟
0 ]' C9 W4 u: a  J4 [- P/ \开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟  
8 j* X# @) T" p0 E) l包夜   ❤RM610包房间( b# K% D. v, }9 f( [0 C$ X# Q
预约热线:013-5678956 / 010-8888424% Y3 T1 A: Y+ N8 ^3 y

) J) o6 Z3 D$ _/ ~" qMISHELL 视频7 E3 D( ~5 \+ M6 h5 P4 t) a6 @  `, W
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤. a2 T8 Z) }  e
(性感美眉.女友感满分!)- r+ a6 c% f7 U9 q, o9 @6 p
名字TINA新美眉4月2日已经上班
$ o$ _8 D9 F% A8 }- o国籍越南 2 Z2 s5 M) C$ p5 {+ C4 N2 x
年龄21
& V/ T6 q! Y/ {身高160cm
- F! d/ j& b3 P4 |# I2 g/ r+ u胸围33C
( s5 V! V( a/ c! L+ ?5 Y+ b, [服务漫游,无套口交,女友感,性交,爱爱
+ P& s+ g' X& |0 I4 I+ f5 h7 P开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟
- E" y/ C$ h0 u9 G! G开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟  ! t2 N. ~- d) E9 S0 i; q6 T
包夜   ❤RM610包房间
2 F- \& o" `6 A' p* W* t' R预约热线:013-5678956 / 010-8888424
0 f8 k* U9 Y# }4 @0 m& [8 A3 {" E8 C2 L7 W* S. U# s. P5 [
TINA 视频7 b' I7 d- X, p6 _
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤+ [3 g9 x/ W& o. `1 H3 W7 J
(红牌回归.强力推荐!)* y! i1 G- h8 Q  C6 H0 \' A
名字ANGEL红牌美眉4月1日已经上班7 x/ s) Q1 B5 ~) ^3 T
国籍越南
2 U2 m, r  |' R年龄20
/ n0 F- o" q3 C! w" h身高160cm
6 i# d/ |- S+ a! _* `$ `2 i) r+ s# A4 }胸围33C$ n$ \+ H3 e  N
服务漫游,无套口交,女友感,性交,爱爱
* n$ }- ~7 u$ k4 t2 f* F, |! J开心价❤RM198包房间 1shot/45分钟 4 A3 c% F3 e" J, M9 C
开心价❤RM390包房间 2shot/120分钟  . w, ]' C, x! y. a9 b0 M  N2 B
包夜   ❤RM640包房间
; x9 r  w5 B8 y3 [8 ^1 p7 b" f0 S预约热线:013-5678956 / 010-8888424' |9 f# l) X* ?. m( O- O

% i+ J& `6 ]" P$ |" XANGEL 视频1
) D8 B$ u4 F% HANGEL 视频22 y5 S! t' Y* I
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
* t' w$ w, u. f* s, u+ I& F+ N(年轻可爱.娇小玲珑)
7 C0 Z, {. J6 B1 z" ^6 ?) J名字妮妮新美眉3月30日已经上班2 E6 L0 C: @. p
国籍越南   ?) O9 y3 @  c! m5 ^
年龄19; B- ^( F5 A0 |8 {, b: r4 T
身高160cm0 A0 O$ G, W5 w* k
胸围32B8 d8 I6 [/ S) a$ _7 h  q
服务漫游,无套口交,女友感,性交,爱爱- e( p9 I  d! w; P& P9 j. P
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟
0 h7 I* K( q" y" E开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟  
' _! K# b  |+ f包夜   ❤RM610包房间
8 I5 n8 `; F6 i预约热线:013-5678956 / 010-88884243 o: {' f& k7 u1 f

& T3 C7 A) n' E妮妮 视频1" P% P6 f/ g' z/ n  {- m6 s: M& N. c
妮妮 视频2
% B! v4 r8 w2 h: M& N" |❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤  ?1 }! F; @. [7 w+ j4 z+ w: X; w
(超级女友感.火辣身材)0 R1 Q8 u, J) v3 _# y7 Z8 |+ \" c
名字阳阳红牌美眉3月25日已经上班
  ^2 [0 `6 x/ C; f! {" w: @国籍越南
2 p& K8 i( E: e/ Y" Z年龄211 K! J6 @# I% ~! t
身高162cm
( Z5 u+ }" o. X" Q3 V. ~胸围33C
/ Q) Z& B1 ?. }8 Y服务漫游,无套口交,女友感,性交,爱爱
. U' ~/ ~' t& ^2 I8 j1 E7 n开心价❤RM198包房间 1shot/45分钟
, k& @) d, b. m9 s# V6 v- I开心价❤RM390包房间 2shot/120分钟  3 D0 E6 b( g) O$ S% p3 v
包夜   ❤RM640包房间! K9 q1 [9 t. y4 C4 `6 R' }
预约热线:013-5678956 / 010-8888424
6 ?1 h9 N( j* ~5 o! X6 o
% R, F' o  d2 t: R3 S9 S5 K阳阳 视频1! _) I8 n  i3 P1 [5 l0 q
阳阳 视频2
0 i8 C8 |, i8 W  E3 e7 @❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
3 ]: B1 ?3 U3 B
7 |4 S9 V5 U, a- i. z) e- E8 G. o
6 S  C! d1 P8 b+ y5 ^3 E各位老板们大家好!
1 t$ V: T0 o6 K: ^% S0 {7 B0 I我们会在4月份
7 j, o; R/ h8 s; N" `2 ^4 U带给所有老板们
2 L- E3 z5 Q  R8 a% VNUSA BESTARI SPA全新设备和舒服的环境
; @) r! ^6 N; t! z. p8 `中午,下午 美味佳肴4 o. u# @: K4 z3 j( U
上网休息房  U0 k4 {7 F; [( b
迷你电影院* c" _$ G- y0 j  g4 o7 v
SAUNA 房 0 Z: R: B- X  e+ I# `( a& u
& T3 D% [7 y; V" P# L
餐厅/FOOD COURT
) ^, M& s) z2 [8 W2 f, B$ P+ ?+ I0 N: ~* w3 I' @
  s' {. }0 `% s2 @
上网房/INTERNET ACCESS" e7 w% M( V3 M# e  ~# S: k& `5 u
( w: f" o$ ~) V
7 }- ~* E; \, X6 U& K  m4 p- N4 I8 P
迷你电影院/THEATER ROOM
4 Y! |4 A* o1 C/ {% I2 m$ K
: f' ~( s$ n% C" q6 m3 K$ n1 P+ D7 _2 q: q6 b& D
蒸汽设施/SAUNA ROOM: U' u4 ~# ~! y& w

+ j" g4 G# |# ^; W! }$ J; L: G+ C7 h* K. R+ o) K
冲凉房/BATH ROOM0 E9 y6 I  o4 m+ y4 y9 {6 `, F

: g/ S: s: C; P- \1 t+ A8 W7 k: Q; k$ v+ J: n# F' g! y
洗手间/WASH ROOM
! d" R5 ?1 {9 p. b% _7 t$ e9 e4 w( G* n# ]

" a% C2 w6 t+ f/ h. e半生熟蛋/MAGGIE  
: c, A- P: h+ |$ s; VHALF BOIL EGG / MAGGIE

& R0 y" Y: A9 {' u4 h) V8 e0 p" o  D$ Y! K5 q
NUSA  BESTARI SPA 欢迎热线# v  n. m- t, u6 m* c
预约热线:013-5678956 / 010-8888424
, g& ^& ]+ w4 x$ i% H# T
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤- C& M% Y- x2 a
! Q9 [3 e2 p9 H
* g% o' @) F. j1 n6 K

# d6 F! H8 s9 P3 f注意咯!!Bukit Indah区 年尾酬宾回馈已经开始咯!11am-6pm只需RM168!!
' m8 K4 V9 }: Q我们的营业地点在BUKIT INDAH靠近GIANT一带的三星级酒店...优美的环境让你享受和放松~我们有多位【漂亮的越南,泰国宝贝】让各位选择~您也可以拨电提早预约你中意的美眉,以下是我们接线员的联系号码~谢谢各界的支持! K# l$ B; E8 a( ^

3 V8 d5 f' \7 n' E2 j" N陪丽湿全新团队法则
" Y9 P" [( d  B& g良好态度接线专员/ z2 \7 E) x4 a5 }4 F' G3 A
坚守品质原则效率8 \4 e- [# W! c6 C3 ~' p
诚恳诚信以礼待人% f9 g& R6 M9 W5 t6 }5 g
我们秉承着诚信第一,大众化的价格收费回馈于支持我们的新旧顾客们

) x& O: t4 F6 V$ H7 f; l# |0 A/ K, [0 y* p
营业时间:11am - 3am
; e: T% x- i1 L3 ^
/ p- j- m+ n, H# c服务地点:顺利花园Mount Austin

/ \2 k2 E# H5 @' z# Z
, x/ G( P) `5 k- K) g  W预约热线:+60137635288 / +60137356399
" U) F* K0 o5 J3 N) H+ r& b% O. M2 N8 Z/ N3 K4 O/ i( A
微信号:peijie11885 z5 G  P# Y0 h: \0 o0 l+ d6 c
) [! X$ @6 W" o& |" F; @1 B
) L  @: j4 A$ V6 Q
陪丽湿私人网址:www.one8city.com
3 C. R4 M/ C4 K" {3 G
- H3 u/ ~3 v% d, [' [% _/ N2 Q/ J6 @( z! M) E' \
Mount austin 一带
1 N- V* m3 E0 r% T( N* r3 t" O, `% p; w7 k' _

9 q  F* o$ q% M5 D! TMount austin区: L% p6 L( W- y( L6 E
热线号:014-3577009
: v8 F1 |. z  ?3 m- w微信号:mkts6953
: c0 D- k& ?& P! V
6 a- Q9 U: b1 `# h
本公司提供免费店内设施和优美的环境让大大们放松享受 舒适上网区,免费餐点,干净整洁的梳洗台及浴室,重点是停车方便
  d! m7 V1 ?( P6 E& p
% k  Z  F& t% i) [
干净舒适洗澡间
7 S; g8 l, i! G3 A7 d
1 G6 M. k- T, G9 `; d

" D) m1 w8 O+ Z6 {6 @5 V, N1 _
舒适上网区与免费餐点茶水
# J. f; l$ Q9 a7 u, N4 l* X
" u' G( p# ], g0 [9 V9 g
/ Q8 k/ i" o. b" [) N2 S
舒服整洁的房间与床

8 I  e8 c; u! A) l2 S$ g2 W3 c! }/ T2 y3 s
6 W3 @/ V* j3 ]2 [9 j& [4 Q

$ K/ S5 {1 u* f" V8 z  ?Austin 188泰界
9 z' q/ r9 w: \7 y为了感谢各行各界狼友们长期以来对本公司Austin 188泰界的支持
% o( D' V  M7 U) @我么将推出Happy Hour时段优惠12.00PM -6.00PM   + D" Q. t0 m3 c( P& b7 u
RM168* K8 |  m% k3 w; H- D! H$ ?: T
RM168
$ d8 u. X3 G6 I) m5 n5 E6 a8 d: jRM168

# J/ `- {9 J- q' Q5 O; \% b+ e重要的事情要说三次!!!) O$ u, y- @; o9 P1 A
热线号:014-3577009
1 w  u6 L  k* u' S7 o微信号:mkts6953
; I) f, O0 P. L. q0 u$ {8 y
1 ^' }9 T0 q$ ?
; c; M& u& K: T+ i* F  k
& Y2 d3 U$ o) O  `) ]3 q. s
名字❤Irene (超级红牌美眉) 8 n8 o" x/ }7 H+ v- L% ~
国籍❤越南7 R" ~4 T& w5 x( @; D4 I
年龄❤22
: |6 S/ m& j6 A; W  N$ r身材❤33D, ^  x. e6 @( R8 X; b
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
- t6 k# `  Y  k5 D1 u+ B" v开心价❤RM208包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm590)( ~* c9 ?1 @  Z/ W" z/ c
开心价❤RM410包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
/ o+ S1 ]- v. p8 y% ?! [% M  {# K- U
4 X! |& T* N: Q  j1 O热线号码:013-7635288/013-7356399

* g3 k0 T( ?- V" c; E4 n. o9 K8 \8 i; R2 l- f( n( Z
陪丽湿私人网址:www.one8city.com
, j* |) v( `( Y* b8 M( V; x/ K0 W7 f! Phttp://one8city.com/models/545-irene+ I5 ~) Q! u! ~8 z( z1 v! U
==============================================

1 n1 R9 j1 R1 P. H. D( ], g0 N8 P0 |: C. B: }0 x0 o; L4 M- @
名字❤Kelly 2 J7 P5 c7 W" r
国籍❤越南4 k' S7 |* b9 H* o, E: F2 W8 x
年龄❤226 o" F0 |" c5 _) M6 y6 a9 P8 W
身材❤32B0 ~! D( t$ O+ x1 v; f7 B+ y
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔! P5 K; [) g6 a4 t0 v3 d
开心价❤RM168包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm560)
# U( a8 H" A% ^% h. m3 x开心价❤RM336包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)

- d& O+ H$ s3 }0 y% y* h& J3 C/ c" T+ q
热线号码:013-7635288/013-7356399

  |4 j) h" k- p, M- D" Y) }; M+ e( u
陪丽湿私人网址:www.one8city.com" X$ _' e+ @! ]6 R
http://one8city.com/models/608-kelly! u9 y7 v( U! V! ?  ^2 ~( o4 H# p# ~& N
==============================================

! V" n% @- P0 V! g; }! O* D! f" g6 _
名字❤Moon
9 O" t" C$ S7 B# i8 A国籍❤越南# h3 t, J) P9 L
年龄❤19' V7 W# e# U! c- s# C( \6 {3 X; z
身材❤32B  S. M  O5 l, {7 `7 t# g
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔3 R, I0 |0 g0 @5 p+ f1 p+ q3 ~
开心价❤RM168包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm560)8 H) b4 t4 A& Q1 I6 E; A( Y0 h
开心价❤RM336包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
  W" k1 \; Y) B1 f+ R! U% z/ a& E, ]" C+ [9 U& E
热线号码:013-7635288/013-7356399

3 T4 e0 i# f8 Q2 Y9 S
0 m" C: n5 d" S" Q+ ~" u陪丽湿私人网址:www.one8city.com
# E/ w! p' t& f6 Q& l; Phttp://one8city.com/models/543-moon
2 `! C/ v# A1 S2 T==============================================
5 b" v. o( z7 e$ t
) w4 F7 h2 O! ~: Y
名字❤DoDo
1 b3 U( q5 b$ y+ b# y/ \; B国籍❤越南/ y& z: {0 I. p  }4 i
年龄❤21
- y: A6 @8 J' }身材❤32B
; f9 Z. }5 n( G  \! \服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
" D* G5 ^. C! N$ B7 z开心价❤RM168包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm560)' P8 q& I4 o& e
开心价❤RM336包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)

8 Z5 H" }4 H1 P% ~) k) J
' p% |( Z4 Q. n/ h3 v2 g热线号码:013-7635288/013-7356399
6 Y: w* {: U0 k7 D- J4 R5 p9 L, h1 m
5 q1 h8 B6 b  M/ K
陪丽湿私人网址:www.one8city.com8 H8 e; P4 j: s. J1 q- F
http://one8city.com/models/609-dodo
. ^) W; |$ e- X5 y: y6 P% W$ C==============================================
2 W4 ^; s, H% Z4 x5 I, y
7 d# i  [" m. _7 y: \# [: o8 h
名字❤小小 ' Z8 v# J. t* b( w
国籍❤越南# }; d9 K2 r. O' }
年龄❤20
% A. n) A$ `6 R4 s* Z身材❤32C
9 a4 W: a9 L, n5 ^/ d服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
! N0 l8 k# O/ y9 d" f$ {. i开心价❤RM168包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm560)5 u: D9 y8 M* ]3 y) C3 p
开心价❤RM336包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)

/ C4 d" U$ [! Y1 F% h7 }. m
; B6 L$ X' i, a0 z热线号码:013-7635288/013-7356399
0 k+ ?( b. s$ I# Z
  D" Y- O* V1 G( `, z* K陪丽湿私人网址:www.one8city.com
, X' _! Q. G: H. O' P4 xhttp://one8city.com/models/532-%E5%B0%8F%E5%B0%8F4 X% |7 w0 z' w4 B2 |- C9 k- \. g
==============================================

5 B7 r" }) ?* ~$ c0 K: {, ]
) i* ?2 \( o0 i6 j+ Z7 e  m0 q" [3 Y7 [% L  |
Bukit Indah 一带+ M* t; U! G8 D: `

& ~* t8 `1 ?, m# j/ z: J6 V# C0 m. v% c# R; h
名字❤Cindy (新美眉) 4 P5 z1 P7 X9 e' m. g
国籍❤越南5 K, G; U3 @- \# Q$ u7 B
年龄❤22( F7 p6 v; Z$ ^5 N
身材❤36D
9 k8 b' [9 x  C0 O3 l
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
* R, Y. q3 j8 T+ Z7 ]% C开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)
$ F6 g: V; ]+ c9 ~* \& T开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)0 D# |$ z- Y1 h8 ?4 R
, A; x6 k5 n8 [- V: a
热线号码:013-7635288/013-7356399
9 _3 E& J+ M2 u. _# w+ ?
$ H  A. }5 U" e8 w2 V/ \! Y
陪丽湿私人网址:www.one8city.com9 T0 H  {5 _; \6 H  ~* g
$ q  K* L% [) b! x4 ~/ ~% L
==============================================

( k6 V- f4 ^* B/ o& ^5 y: d- Z& x; v- `: ^- R
名字❤KK " S# o5 a. m. {) s( z8 Z7 u& z6 N& E
国籍❤越南2 M" r* {+ H+ E# B, q( c6 E
年龄❤22& R0 o3 K7 Q* ?4 _
身材❤32C/ B+ O! {% k- F0 y8 @" n
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔/ z; C8 j" X* t* E
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)
) Z- \/ K; [/ f2 a开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)- b6 v) Q$ S  W  m1 i4 I
# w: G* S/ d5 u" ~' f
热线号码:013-7635288/013-7356399

5 w( N- S0 S. d. S
8 w; D/ d, c# }# j8 e, V+ X% }陪丽湿私人网址:www.one8city.com/ i7 @+ D( x% r. a
http://one8city.com/models/545-irene" W) @7 d: ]1 c; |: N9 F
==============================================
' P8 h: M* w8 q7 b7 p1 F6 n5 |- D9 h

2 M( h, n7 \6 ~名字❤小贝
# E' L0 p! Y/ p- Y( v; U; b" I国籍❤越南- o. a4 _, b) X# v8 g0 w! \9 V
年龄❤21
& `8 M; h' }% }8 ~' k) N身材❤32B( m* y+ r9 [  B  S  M
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
7 }: L" P1 t! |# K/ q7 `开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)4 U& p: @' Y' ~2 y0 V0 e9 n
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)

0 C5 w; m  k) \
1 R6 o1 o2 \* L1 i( i) D9 I热线号码:013-7635288/013-73563997 _8 ]: e3 E6 ?, N6 n# f/ s* p8 C' p. E
: v9 ?! }( z1 ?& d# O
陪丽湿私人网址:www.one8city.com8 I4 J* s) t  A/ F7 }% f$ g% T- ]
http://one8city.com/models/536-%E5%B0%8F%E8%B4%9D
2 P' I$ w* s1 A  ~; {  L==============================================
6 T* n. [, W  b' w7 g

9 l" m# \) M8 n# U( i& e% `( O% Z名字❤妮可 (超级红牌)2 Q+ j5 X- G% Z2 [- b
国籍❤越南/ v' E  I3 G& W2 I
年龄❤21
- T( h' F4 F* W" U: O身材❤33B
" p2 A  G1 Q5 |( J服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
9 D3 N) |  d6 f' X7 a开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)
( H" b" c/ L& X: b开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
9 p; |/ k# V5 g! N. }7 s$ ]9 `: a2 A

, V- P% P/ }6 m2 a热线号码:013-7635288/013-7356399
- D& G7 y9 F7 e9 w0 M6 P. s# A/ ~% W) H/ A0 f$ v* \* O0 `. W  k
陪丽湿私人网址:www.one8city.com
) v$ L9 x7 I* K) m8 Y0 mhttp://one8city.com/models/607-%E9%99%AA%E4%B8%BD%E6%B9%BF
$ U( x' P) }6 Y7 |7 S==============================================
- b- x0 `  |4 ~3 H! ]4 {% f
! b" Z- v' ?) V9 Q6 ?6 \$ L* X
名字❤Ruby (大奶红牌美眉)3 y& Q# |) X- |
国籍❤越南& U1 ]( N! h! m% H) W
年龄❤226 ^( b9 \3 r2 N* @! J2 S) w# Z
身材❤33C
6 c+ _+ }9 E  I% B0 [7 s4 i( d
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
" t5 ]4 }' L+ Z开心价❤RM198包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm640)$ @% C  u: n  S
开心价❤RM390包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
8 A1 g9 g& F; ~# t7 t5 |' B. b
# X  c$ J+ ^% M$ A0 I7 I+ w热线号码:013-7635288/013-7356399
4 i9 k, U. {! I

& r9 M: Z( p8 [: |* C陪丽湿私人网址:www.one8city.com
9 _0 Z* \) Q  \5 T, S7 s+ Z. L# m1 M" b
==============================================

8 l, z& T# i" D; Q' b7 z2 A- _
* C3 t; `/ O% o1 s; _名字❤小丽 (超级红牌)(休息)) v& I) o& X( I7 @& ?
国籍❤越南5 F' S6 m7 ]5 Q6 o2 X0 O& {3 `
年龄❤21. u. n5 ^) q! x1 N
身材❤32C/ g' L0 M. e0 B2 g' i: G0 I
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
/ a% K0 A7 W: ~' k" L  N开心价❤RM198包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm640)
7 y9 N9 s7 K' r& M开心价❤RM390包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
' U: k2 P. }; T  `( Q" ^- C& p

5 r( {$ l) ?& i8 t2 j& m热线号码:013-7635288/013-7356399
8 ^+ N! Q9 v6 ^3 u- N5 f6 ?# F
/ _2 a7 N1 y1 V# q5 ~陪丽湿私人网址:www.one8city.com
% e. J7 [. J/ Hhttp://one8city.com/models/595-%E5%B0%8F%E4%B8%BD4 C  z1 X* w& v+ k  T5 i! U9 Y1 b
==============================================
; L  F8 p, L- U* E% I
3 {' c9 Z+ ]0 M  y( J' C8 K' n/ Z
名字❤Kiwi(休息)
2 x$ H- E& `% i0 }; T: A0 C8 k国籍❤越南
4 Y0 R! _5 ]+ |. `年龄❤209 ~- F0 y2 ~! u% A* M; Z
身材❤33C
" X9 V2 ~% n8 T# P0 W服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
2 Z. U# |. v" |( @开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)8 V8 |) z! w: M: j
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)

8 R7 E7 R1 K6 @% F" ^, P4 a" Z8 [/ a& }9 k( ^- V
热线号码:013-7635288/013-7356399$ S9 b& `  V' m8 C
& g1 q# |% z% b1 Q
陪丽湿私人网址:www.one8city.com( t9 h5 R6 u: d# d9 u1 s1 m4 v
http://one8city.com/models/590-kiwi
" j8 V6 f& _" C# e5 d' u9 s==============================================

7 r1 w2 _* K9 N5 f6 P
, Z( R& |. i  K: k名字❤Lily8 R5 Z4 K  s& y4 q
国籍❤越南
: q7 {6 E- y/ e4 k% p+ R+ ]年龄❤24; b3 Z6 m' @- a8 ~
身材❤33C# b; g1 |9 F7 A! }
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔! o1 W( E6 i) c! E- d8 O' F1 U: j
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)
/ R+ d( T# F  e  H开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
& @2 V5 l4 F. [* d- P$ X  a: ~* R- j4 _% i/ J3 Y
热线号码:013-7635288/013-7356399
4 Y  n5 ]2 x4 W! ~6 B/ m. }. w

( g: d  A& ~) S1 _9 a陪丽湿私人网址:www.one8city.com+ i2 L. P0 n) j5 I, P5 V3 F1 H% o
http://one8city.com/models/591-lily
' n& X( }% }7 A8 k1 L6 w2 K& P6 l==============================================

! k+ l: k+ j5 J7 x7 [, j& L+ v6 V
( D( N3 S, o* `9 Z1 H名字❤小可
+ h/ B9 m6 }5 G  v+ _2 Y/ ]& ~+ E, [国籍❤越南8 Q' J! }: R* T
年龄❤19" v( D% p. R9 g. S0 v
身材❤32B& w3 U% R7 M7 k" R: |3 I3 j
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔6 V! }- }/ i2 m1 @2 k; m0 g' i& o
开心价❤RM198包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm640)
8 U* n# D8 V1 H1 a: G) {5 R$ F开心价❤RM390包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)& L8 Q$ `9 @9 o" Z5 g8 `
3 }! {# Y- I4 x3 P3 e" Q: j
热线号码:013-7635288/013-7356399
; J, o+ B& \1 T3 I8 e5 [7 d0 ]

0 X/ C# n. X. @+ O3 Y& r% u( ~陪丽湿私人网址:www.one8city.com+ L* r# A- A6 X  r; G7 b* C
http://one8city.com/models/592-%E5%B0%8F%E5%8F%AF
5 K- H' _' ?. L==============================================

  C9 o6 O. A( Z4 I( x- m5 E7 F0 f
名字❤Jen# L) A+ J4 t# S0 A) q# u7 M, a
国籍❤越南
% A! _  V8 z- S年龄❤21
* Q4 }2 R/ f( V( @2 h" T  a3 X6 U身材❤32C
) B3 R0 T" A7 t: `; w
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔$ S, q' T5 i3 k$ U
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610); O" R) x( s5 _) K, p% [7 q
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)& |. V( L7 K3 j- Q1 V5 }
  @% g6 Y& B% I3 i: w3 i' U( |4 L$ F
热线号码:013-7635288/013-7356399

( t/ L( v" U6 @! l- \- P8 J+ B" ~; ?$ F/ C5 ?% x
陪丽湿私人网址:www.one8city.com, S+ V" N+ E- K7 F: z
http://one8city.com/models/593-jen
; }% }6 a; P/ J) `  L==============================================
4 m# t0 @- K# `% x; A
  e# W* w5 ]9 I$ V) k
名字❤Bobo
. P3 ~1 U9 Z: m! _国籍❤越南7 j! b2 B" s/ C' u* }% R  k
年龄❤24! t+ u+ {$ P1 M1 s$ B; u
身材❤32B
; U4 G6 b) ~  B! j$ N% ~
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
8 \& K  P/ @1 v% B* w4 D+ E+ h开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)
. A0 t7 s- e7 H. h开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
: L. Y0 v9 V- o. u
) T: I$ e. K2 Y热线号码:013-7635288/013-7356399
2 P1 g7 x* Y, ^1 f! C

' d) e( R! I+ ~: D7 X/ |4 a陪丽湿私人网址:www.one8city.com% L, i3 c; j& h0 d! y. y  e; V
http://one8city.com/models/614-bobo/ s- S, j0 Q9 O6 u9 A6 ], Q
==============================================

! K, P; v( Z$ w8 [
3 _( ^2 |$ |/ K: S1 a. p4 r. X$ X1 N名字❤小猪
* L& B' F% f2 e6 c1 X7 |2 w7 g国籍❤越南8 U: U$ I- ?! ^' u$ Y
年龄❤19
" A5 X0 h6 M( k# h身材❤32B
- U0 O2 T& i: v7 E
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
" A3 K' T7 D) h: w开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)" d, {; j. u" ]& d( R8 G
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
+ R0 ?& Z/ W  r4 p2 b6 ^# @" u
0 N. }8 P! }8 ~) o9 ~% C热线号码:013-7635288/013-7356399
; j$ s# U8 O) n
* t/ O$ q) G8 G2 b& [
陪丽湿私人网址:www.one8city.com
- o0 y2 H& }" W2 n% dhttp://one8city.com/models/562-%E5%B0%8F%E7%8C%AA
# e( [6 v/ i  U+ F9 l==============================================

7 V+ T4 C. ]) K: z+ x) s# d% p% P/ @! i
名字❤Nina7 [7 h7 \% h$ r2 N
国籍❤越南& @0 R0 C/ l# d  J
年龄❤21
5 B- T$ ^4 }( N( O3 @2 u0 f& d4 k) j身材❤32B" P5 g4 O% x+ u
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔, ^4 A0 P' q  d% C: `# E
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)0 G- I, h' A; g0 I7 U
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)4 ^' w3 g( r' b2 R4 Q  |
+ y/ x4 \% f9 D. F4 I3 {6 k
热线号码:013-7635288/013-7356399
9 [1 p0 \* L4 H7 m( Q- Y6 G

  r( Q( X( r6 Y- h; ?  z8 H陪丽湿私人网址:www.one8city.com) E/ S  R2 l1 Z* D: q3 K
http://one8city.com/models/534-pinky
/ Q* d$ W/ B, U1 M==============================================
& Y0 o5 S. ]) g! h

% y, Q* u$ {9 o9 a- V0 C! ^* {名字❤MM0 l- B, I5 @# W& R& R( U/ K7 h
国籍❤越南( Z. F5 a- e+ l; P0 Q* ~; Z8 L
年龄❤2207 |; o. Z3 {! Y) d8 u
身材❤32C
, P( v5 t7 y! [8 F0 j2 d4 |5 V
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔9 ?, y8 M: P' m& q1 A/ U/ l8 B
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)" P1 k& H; \& P
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
2 `& Y! n' O! ^7 P/ B; r4 h
. a: q* T2 }& T) T; @) `: J热线号码:013-7635288/013-7356399

, U% p$ O. E# ?2 ?/ z0 I% a" z8 r( k- F8 g8 Z
陪丽湿私人网址:www.one8city.com5 C9 ?: }$ i% r
http://one8city.com/models/584-mm
: o7 [7 b3 N. t  c- d==============================================
" r# J3 H2 u$ E1 D, s

" Y5 w" H" v1 Q/ D6 j% D+ R名字❤小燕
' J/ R) [% [$ O  ~2 t国籍❤越南5 G; E# v9 P) r# i# ]
年龄❤20
) G* M1 u# u, e$ D! O9 W& x身材❤32C$ e0 s8 S% Z$ Y! ^. H5 c8 l& w
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
9 D) c+ N3 d/ y9 W+ k, f7 V1 p开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm610)" \* h2 ^) W; p  R
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
) P; s  p- }+ E" F- h! a$ ^2 i" ?0 u2 z) ~
热线号码:013-7635288/013-7356399

) D, C, ?  {% y1 V5 O' N; k. w0 K' J1 N
陪丽湿私人网址:www.one8city.com
5 u* P5 S: x$ n7 Uhttp://one8city.com/models/525-%E5%B0%8F%E7%87%957 c5 r* |7 p6 b
==============================================
6 v/ a* Q1 D2 \* k6 B+ k
# K& E  Y  s" K  C; Q$ k$ \8 ~' F' A7 d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?用户注册

x

评分

参与人数 29积分 +5 网友支持度 +45 收起 理由
xuanfeng598 + 1 感谢分享
tmdalan + 1 图文并茂
e816878 + 3 我很赞同
Tonghin9923 + 1
genius0001 + 3

查看全部评分

发表于 2012-5-16 21:14:31 | 显示全部楼层
yammiwct 发表于 2012-5-16 20:33 8 L# p; @4 [- a5 \, E2 X7 }/ P
怎么要丢?

  z$ i4 b* c! I8 H软了 还不丢?
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:29:47 | 显示全部楼层
完美服务尽在梦中女狼,接下来的几天有几位美女会陆续抵达,各位大大敬请期待,赶快拨电梦中女狼以获取最优美的服务
 楼主| 发表于 2018-10-21 16:53:24 | 显示全部楼层
NUSA BESTARI 21/10, 168优惠包设备,新越南美眉到, 欢迎热线 0135678956/0108888424
 楼主| 发表于 2018-7-22 21:41:29 | 显示全部楼层
NUSA BESTARI SPA 168 大优惠,别错过!热线 0135678956 / 0108888424
 楼主| 发表于 2018-6-22 12:16:14 | 显示全部楼层
NUSA BESTARI SPA 168 大优惠,别错过!热线 0135678956 / 0108888424
 楼主| 发表于 2018-5-22 00:21:12 | 显示全部楼层
NUSA BESTARI. 全新ROMESPA新设备带给老板们更享受.热线 0135678956 / 0108888424  
 楼主| 发表于 2018-3-9 21:47:07 | 显示全部楼层
3/9 CC. Angel.Cassie. 妮可. Irene.QQ .Hana. 热线0127926933/0108888424
 楼主| 发表于 2017-11-3 18:46:52 | 显示全部楼层
11/3 ICE ,可可 ,MICKY ,MOON , NANA ,MANDY 热线0127926933 0108888424
发表于 2012-5-16 16:32:09 | 显示全部楼层
新的广告员哦,生意兴隆啊!
发表于 2012-5-16 16:36:02 | 显示全部楼层
美眉都不错阿..生意兴隆
发表于 2012-5-16 16:42:51 | 显示全部楼层
祝生意兴隆
发表于 2012-5-16 16:43:26 | 显示全部楼层
新广告员~!! 呵呵~!!
. O+ k' t" P' b4 S, ^, ^祝大大生意兴隆....财源广进...
发表于 2012-5-16 16:43:45 | 显示全部楼层
开张大吉 ~ 不过小姐还是 和华山一样 害我开心了一下
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:44:20 | 显示全部楼层
nissan1818 发表于 2012-5-16 16:32
. ]% r% \5 ~' T新的广告员哦,生意兴隆啊!

6 I3 Z6 _) g- i' x谢谢大爷们的支持~
发表于 2012-5-16 16:48:02 | 显示全部楼层
生意兴隆 !!!
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:49:25 | 显示全部楼层
步惊云 发表于 2012-5-16 16:43 ) f) M  p) A1 _0 ]( D, f4 D
开张大吉 ~ 不过小姐还是 和华山一样 害我开心了一下
* P9 |1 W% ]4 J3 |
大爷我们慢慢会引进更多有素质的美眉
发表于 2012-5-16 16:54:48 | 显示全部楼层
生意兴隆 !!!
发表于 2012-5-16 17:11:35 | 显示全部楼层
啊,多个广告员,可是价钱还是依然那么硬~~{:3_293:}
发表于 2012-5-16 17:17:26 | 显示全部楼层
yammiwct 发表于 2012-5-16 17:11 ( E7 ^, i8 K1 S; y5 g+ p
啊,多个广告员,可是价钱还是依然那么硬~~
9 {1 i" v) Q. W4 k% k6 G5 K+ H
不然你要几软?

点评

比条淋软咯。。。  发表于 2012-6-5 01:49
发表于 2012-5-16 17:41:14 | 显示全部楼层
又有新的广告员了@@
/ U" G+ }; ^0 `4 y' `- F6 i' R3 T3 `恭喜,祝贺生意兴荣~~
发表于 2012-5-16 17:44:48 | 显示全部楼层
支持楼主,加油。。。
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:46:21 | 显示全部楼层
xiaoxi 发表于 2012-5-16 17:41 4 t& P( V2 q. c2 T
又有新的广告员了@@
) @4 S2 {! F2 ^% F恭喜,祝贺生意兴荣~~
( R2 O4 j) \# [, f9 ?& }+ S
谢谢大大的支持,完美服务尽在梦中女狼{:4_327:}
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:50:47 | 显示全部楼层
各位大大,小弟我在此感谢各位大大的支持并且愿意与各位大大们结为无话不谈的好朋友~敬请各位大大多多支持……您的支持是我们引进更多好素质美眉的动力
( C  f6 M" }1 E' y1 `* L( V
发表于 2012-5-16 18:11:25 | 显示全部楼层
我在槟城,. h; L4 G6 n1 c! \" k$ V/ w
也祝你生意兴隆
发表于 2012-5-16 18:40:09 | 显示全部楼层
祝生意兴隆. 恭喜, 恭喜!
发表于 2012-5-16 18:42:29 | 显示全部楼层
生意兴隆~~
6 _1 P& p. f+ p
发表于 2012-5-16 19:20:01 | 显示全部楼层
開張大吉,生意興隆
; y1 A9 F/ V- J5 p0 M7 {' ]; F0 q8 H, _& B; d5 f5 T
新開張有沒有折扣?{:3_296:}
发表于 2012-5-16 19:56:56 | 显示全部楼层
super_oOo 发表于 2012-5-16 17:17 3 A9 I: @$ ^+ _" y; W1 R- b( C7 O) R. P
不然你要几软?

9 L3 L3 Y; I; W软到像我现在的咕咕那么软。。。{:3_293:}
发表于 2012-5-16 20:14:22 | 显示全部楼层
又有多一个接线员为我们服务了,支持一下!
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:16:27 | 显示全部楼层
我是名牌 发表于 2012-5-16 18:11
' Z, W. W9 {2 r, m8 [我在槟城,  `  [+ o+ K9 S2 u( @
也祝你生意兴隆
; Z9 |, Q5 u" I' p4 s$ X# ]7 l6 B
谢谢大大,有机会就过来玩一玩喔
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:17:12 | 显示全部楼层
硬石 发表于 2012-5-16 20:14
5 p0 {- ]3 F! E: V& `又有多一个接线员为我们服务了,支持一下!
' o' O+ e7 f8 |/ ]. e" L
硬石大大也来了~谢谢
发表于 2012-5-16 20:20:17 | 显示全部楼层
梦中女狼 发表于 2012-5-16 20:17 + W3 i8 C; g3 S+ X- B1 r( K( R
硬石大大也来了~谢谢

! Q$ T% _  c  ^4 _3 \7 ?希望你钞票装满满哦!
发表于 2012-5-16 20:26:05 | 显示全部楼层
又是同样的小姐的?
发表于 2012-5-16 20:30:51 | 显示全部楼层
yammiwct 发表于 2012-5-16 19:56 4 \: J; y/ @! t$ \4 e/ R% }
软到像我现在的咕咕那么软。。。
3 P+ `& p  G, K% b1 z( I3 ?: p
不要了 丢掉吧!
发表于 2012-5-16 20:33:41 | 显示全部楼层
天神地魔 发表于 2012-5-16 20:30
7 d6 b9 m/ V% D: Y8 b; J不要了 丢掉吧!
. `7 [. e8 Y$ M. l
怎么要丢?{:3_292:}
发表于 2012-5-16 20:54:00 | 显示全部楼层
生意兴隆,赞。。。。。。。
发表于 2012-5-16 21:12:16 | 显示全部楼层
梦中女狼 发表于 2012-5-16 17:46 + d4 I7 }0 M0 l
谢谢大大的支持,完美服务尽在梦中女狼

% p8 A" H) R- O+ z3 k呵呵~~地点是坡地?

评分

参与人数 2积分 +3 网友支持度 +3 收起 理由
梦中女狼 + 3 + 2 感谢分享
0167505670 + 1 图文并茂

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

手机版|Archiver|联络我们 - WishCT 愿望城市

GMT+8, 2019-4-20 09:16 , Processed in 0.083755 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表